Jämtlandsalternativet
>
Du som vill jaga...
>
Jaktområden
>
Här kan du bo !
>
Tåssåsen sameby
>
Bakgrund / historik
>
Andra jaktalternativ
>
Till startsidan !
>
Initierad av SSR:s Jämtlandsprojekt och finansierad med medel
från EU:s jordbruksfond.

Produktion:
ng.labba medieproduktion

Bakgrund till den fria småviltsjakten

  • Den fria småviltsjakten och fisket i fjällområdet har blivit en viktig samisk symbolfråga. Det handlar i grunden om samernas inflytande och rätt att förvalta sameområdets naturresurer. Ett samiskt inflytande över samiska resurser är ett överordnat mål för utveckling av samiska lokalsamhällen och därmed för utvecklingen av samiska näringar, språk och kultur.

Riksdagen beslutade i december 1992 om att införa ett nytt upplåtelsesystem för småviltsjakt och handredskapsfiske i landets fjällområden. Beslutet innebar en avreglering av tillståndsplikten och den bärande tanken var att jakt och fiske i fjällområdet skall vara tillåtet och öppet för alla intresserade. Tidigare ansökningsförfaranden avskaffades och med det nya systemet så var det fritt att köpa dygns- och årskort i praktiskt taget hela svenska fjällområdet med undantag för nationalparkerna.

Samiska protestaktioner

Riksdagsbeslutet mötte skarp kritik från samiskt håll. Rätten till jakt och fiske inom renskötselområdet är en viktig symbolfråga i den samiska rättskampen. Beslutet om den fria jakten och fisket ledde till omfattande samiska protestaktioner. Inför invigningen av det svenska Sametinget i augusti 1993 genomfördes en samisk hungerstrejk i Kiruna, efter det att regeringen beslutat att det föreslagna systemet för upplåtelse av småviltjakt och fiske skall börja gälla samma år.

Tio år av kamp

Den fria småviltsjakten har allt sedan dess kantats av samiska protestaktioner utan att det hänt speciellt mycket i sak.
Under årens lopp har småviltsjakten utvärderats vid två tillfällen och efter varje utvärdering har de värsta avarterna rättats till.
Men själva grundfrågan om samiskt inflytande över samiska resurser har lämnats därhän. I det här avssendet är Jämtlandsalternativet ett steg i rätt riktning.

Den fria småviltsjakten ställde verkligen till det för det nya Sametinget.
Vid invigningen 1993, hungerstrejkade en grupp samer i protest-