Jämtlandsalternativet
>
Du som vill jaga...
>
Jaktområden
>
Här kan du bo !
>
Tåssåsen sameby
>
Bakgrund / historik
>
Andra jaktalternativ
>
Till startsidan !
>
Initierad av SSR:s Jämtlandsprojekt och finansierad med medel
från EU:s jordbruksfond.

Produktion:
ng.labba medieproduktion

"Jämtlandsalternativet" - jakt i samebyns regi

Tåssåsen sameby utsågs av Länsstyrelsens rennäringsenhet, till "pilotsameby" för att under tre år pröva ett Jämtländsk samiskt alternativ för upplåtelse av småviltjakt på renbetesfjällen i Jämtland. Den här försöksverksamheten gjorde det möjligt att bedriva en småviltjakt som tar optimal hänsyn till renen, näringen, gästjägare, samernas egen jakt, och bevarandet av områdets biologiska mångfald.
Efter senare beslut av Länsstyrelsen i Jämtland, så har provverksamheten övergått till att bli permanent, men med tillstånd ett år i taget.

Verksamheten innebär att:

 • Jakten bedrivs på av samebyn indelade områden med tydliga, naturliga avgränsningar i terrängen och med ensamrätt för lämpligt antal samtidigt jagande. Områdestilldelning sker i överenskommelse med jägarna i inom respektive område,
 • Jaktområdena är av god jaktlig kvalitet, och områden med konstaterat dålig bytestillgång upplåts inte,
 • Samernas kunskaper om lokala förhållanden avgör när, var, hur och till vad olika jaktområden kan upplåtas,
 • Samernas kunskaper om de biologiska förutsättningarna var jakt kan bedrivas utan störningar för andra djurarter tas tillvara,
 • Säkerhetsaspekterna äventyras inte. Kvoterat antal samtidigt jagande på samma område, ingen småviltjakt bedrivs där älgjakt pågår,
 • Kontinuerlig kontroll sker av jaktens påverkan på såväl fauna som flora,
 • Samebymedlemmarnas egna jaktmöjligheter sker under tryggade former,
 • En ständig tillsyn av jaktutövningen sker,
 • Övernattningsmöjligheter och övrig service kan erbjudas inom områdena,
 • Bra relationer uppstår och vidmakthålls mellan rennäringsutövare och jägare.

Försöksverksamheten förutsätter att:

 • Pilotsameby tillåts att med anpassning till Länsstyrelsens regelverk utifrån egna lokala förutsättningar få ensamrätt att indela marker och fördela jaktgästerna till för tidpunkten lämpliga områden med särskild hänsyn tagen till rennäring, viltvård, jaktetik och markernas biologiska villkor,
 • Ingen jägare utestängs från jakt; alternativa områden ska kunna erbjudas med åtföljande information om rådande förhållanden.
Det samiska "Jämtlandsalternativet" är en del i det utvecklingsarbete som Samernas Riksförbund bedriver i Jämtland, inom ramen för Jämtlandsprojektet.

Småviltjakten är i det här sammanhanget en viktig resurs för samebyarna. Förutom ökat inflytade över sin egen näring handlar det också om "lokal ekonomi" och sysselsättning.